دانلود رایگان


دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVC

دانلود رایگان
دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVCدانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVC
مقدمه هدف از انجام این پایان نامه بررسی پایداري اغتشاش کوچک سیستم قدرت به کمک ادوات FACTS و پایدارسازهاي سیستم قدرت (PSS) است. در این تحقیق عملکرد کنترل کننده هاي SVC و TCSC از خانواده ادوات FACTS به عنوان پایدارساز نوسانات سیستم قدرت بررسی و با عملکرد PSS مقایسه شده است. براي بررسی پایداري اغتشاش کوچک، به مدل خطی شده سیستم قدرت حول نقطه کار نیاز است. بدین منظور معادلات دو سیستم مورد مطالعه که شامل سیستم تک ماشینه متصل به باس بینهایت (SMIB) و سیستم قدرت چند ماشینه است، استخراج شده و حول نقطه کار خطی گردیده اند. براي بررسی تاثیر کنترل کننده هاي میراگر بر نوسانات فرکانس پایین سیستم به مدل کنترلی آن ها نیاز است که در این پروژه از کنترل کننده هاي پس فاز- پیش فاز براي SVC ،PSS و TCSC استفاده شده است. در روند بررسی تاثیر این کنترل کننده ها بر سیستم قدرت، مدل کنترلی این تجهیزات با مدل خطی شده سیستم ادغام شده است و براي اینکه بیشترین کارایی را در استفاده از SVC ،PSS و TCSC داشته باشیم پارامترهاي کنترلی آن ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) که یک الگوریتم بهینه سازي است بهینه یابی شده اند. به منظور میرایی بیشتر مدهاي الکترومکانیکی ژنراتورها و بهبود نوسانات سیستم، استفاده همزمان PSS و SVC و نیز استفاده همزمان PSS و TCSC بررسی شده است. در تنظیم هماهنگ این ادوات، پارامترهاي کنترلی آن ها بطور همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهین هیابی شد هاند.
جهت بررسی عملکرد SVC ،PSS و TCSC در سیستم هاي چند ماشینه می بایست مکان آن ها در سیستم مشخص شود. براي جایابی PSS از فاکتور اشتراك استفاده شده است. بدین منظور پس از بدست آوردن مقادیر ویژه سیستم، فاکتور اشتراك ژنراتورها در مدهاي الکترومکانیکی محاسبه شده و PSS روي ژنراتوري که فاکتور اشتراك بیشتري را در مد الکترومکانیکی با کمترین مقدار نسبت میرایی دارد نصب شده است. براي جایابی SVC، از آنالیز حساسیت ولتاژ به توان راکتیو با سها استفاده شده است. SVC روي باسی قرارخواهد گرفت که بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان راکتیو را از خود نشان دهد. مکان TCSC با توجه به اینکه این کنترل کننده در خطوط جایابی می شود براساس بارگیري خطوط و اینکه کدام خط بارگیري بیشتري نسبت به ظرفیت نامی خود دارد تعیین شده است. سیستم چند ماشینه مورد مطالعه سیستم WSCC است که شامل 9 باس و 3 ژنراتور می باشد.
نتایج حاصل از شبیه سازي نشان می دهد که تنظیم همزمان پایدارسازها، میرایی نوسانات سیستم را بطور قابل توجهی افزایش می دهد. در تنظیم مجزاي پایدارسازها نشان داده شده است که در سیستم SMIB، TCSC و در سیستم PSS ، WSCC نسبت به سایر ادوات عملکرد بهتري دارند. در هر دو سیستم، SVC ضعیف ترین میرایی را بهمراه خواهد داشت.

مقدمه
ادوات
تنظیم همزمان PSS و ادوات FACTS
اهداف پروژه 19
معرفی ادوات FACTS
مقدمه 22
مدل سازي سیستم قدرت
مقدمه
معادلات حالت PSS
معادلات حالت SVC
معادلات حالت TCSC
سیستم پایه 43
سیستم پایه با اضافه شدن PSS
سیستم پایه با اضافه شدن SVC
سیستم پایه با اضافه شدن TCSC
آنالیز مقادیر ویژه، آنالیز حساسیت و الگوریتم ژنتیک
مقدمه 57
مقادیر ویژه57
بردار ویژه 58
ماتریس مدال 58
فاکتور اشتراك 59
آنالیز حساسیت Q-V
تابع هدف 67
آنالیز و طراحی SVC ،PSS و TCSC در سیستم قدرت تک ماشینه متصل به باس بینهایت (SMIB)
مقدمه 69
حالت پایه سیستم SMIB
تنظیم همزمان PSS و SVC
تنظیم همزمان PSS و TCSC
آنالیز و طراحی SVC ،PSS و TCSC در سیستم قدرت چند ماشینه 82
مقدمه 83
آنالیز سیستم 83
سیستم پایه WSCC با اضافه شدن SVC
طراحی همزمان PSS و SVC
طراحی همزمان PSS و TCSC
جمع بندي و نتیجه گیري


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایدارساز سیستم قدرت


PSS


SVC


TCSC


الگوریتم ژنتیک


آنالیز حساسیت


مدل سازي سیستم قدرت تک ماشینه


پایدار سازی نوسانات توان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان 25 ص

مقاله درمورد آبیاری قطره ای

مقاله بانك مركزي

دانلود رایگان کتاب تاریخ اولیه ایران pdf history of early

کتاب آنالیز عددی

تحقیق درباره کارل هاینریش مارکس

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

جزوه محاسبات عددی پیشرفته ارشد

کتاب تقویت مکالمه فرانسوی