دانلود رایگان


آسانسور - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان‌هادرگذشتهمی‌توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختم

دانلود رایگان
آسانسورفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان هادرگذشتهمی توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختمان هایبلندوچودداشته استولیشایددلیلاینکهچرااینکارچندانرواجنداشته،وجودپله هایبسیاربوده باشد. اینمشکلهمچنانپابرجابودتااینکهیکمکانیکآمریکاییبهنامالیشاگونوذاتیسایمنیرادربالابربابهکارگیریچرخیضامن دارکهدرصورتپاره شدنطناب،اندکیپسازسقوطبالابررامتوقفمی کرد،فراهمکرد. ایناختراعکهدرسال ۱۸۵۴ درنمایشگاهیدرنیویورکپرده برداریشد،مقدمه ایبرایکاربردگستردهٔبالابربود.[۲] اصولعملکرد: یکآسانسوربرقیبانیرویمحرکهکششیدارایاتاقکیاستکهازکابلهایفولادیآویزاناستواینکابلهابررویقرقرهمحرکشیاردارحرکتمیکنند. کابلهایفولادیازیکطرفبهبالایاتاقکوازطرفدیگربهقابوزنهتعادلمتصلمیشوند. وزنهتعادلازمیزانباررویموتورالکتریکیبهاندازهاختلافوزنموجودمیاناتاقکهمراهبابارووزنهتعادلیااصطکاککممیکند. ایناختلافوزنرا ((بارغیرمتعادل)) می نامند. وزنهتعادلمعمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصدوزناتاقکبهعلاوهبارآنواصطکاکوزندارد. اصطکاکمعمولاً ۲۰ درصدوزنهتعادلاست. شکلهایکابلکشی: ۱) کششتکرشتهای: اینشکلازکابلکشیمعمولاًهمراهباماشینهایگیربکسیبهکارمیرود،اماازآنمی توانبرایماشینهایبدونگیربکسباسرعتهایپایینتر ۷۵/۱ تا ۵/۲ متربرثانیهنیزاستفادهکرد.درایندوحالتمعمولاًزاویهتماسکابلفولادیباقرقرهمحرکبهترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقرهمحرکبهندرتازچنانقطریبرخورداراستکهدرفاصلهمیانیمرکزاتاقکووزنهتعادلقرارگیرد،بههمیندلیلاستفادهازقرقرهانحرافضرورتپیدامیکند. ۲) کششدورشتهای: چوناستفادهازقرقرهانحرافخطرلغزشکابلفولادیرادرنتیجهکاهشسطحاصطکاککابلباقرقرهمحرکافزایشمیدهد،میتوانازقرقرهدورشتهایاستفادهکرد.ازاینروشدرآسانسورهایپرسرعتوسنگینباراستفادهمیشود. ۳) کابلکشی ۲به ۱ : ازاینروشگاهیبههمراهماشینهایگیربکسیدرسرعتهایپایینتراتاقکیعنیدرحدود ۷۵/۱ تا ۳ متربرثانیهاستفادهمیشود.دراینحالتسرعتاتاقکووزنهتعادلنصفسرعتمحیطیقرقرهمحرکاستواینباررویقرقرهرابهنصفکاهشمیدهدوامکاناستفادهاز موتورهایپرسرعترافراهممیسازدکهنسبتبهموتورهایکمسرعتارزانتراند. ۴) کابلکشی ۳به۱: ازایننوعکابلکشیبرایآسانسورهایسنگینکالادرمواردیاستفادهمیشودکهبایدتوانموتوروفشارروییاتاقانهاراکمکرد. ۵) کابلهایتوازن: درساختمانهایبلندبالاترازدهطبقه،بارکابلفولادیکهدرحینحرکتاتاقکازآنبهوزنهتعادل(وبرعکس)منتقلمیشودمقدارقابلتوجهیاستوبارسیدناتاقکبهبالا،بارکابلسیمیبهوزنهتعادلمنتقلمیگردد.برایتوازنوکاهشاینپدیده،بهقسمتتحتانیاتاقکووزنهتعادل،کابلهایتوازنمتصلمیگردد. برایجایدادنکابلهایتوازنبهیکگودالعمیقترنیازاست. ●اتاقماشینآلاتدرسطحپایین: درصورتیکهاتاقماشینآلاتدریکطبقهمیانییادرکفچاهآسانسورواقعشودبهکابلسیمیطویلتریاحتیاجاستودراینحالتکابلازدورقرقرههایبیشتریعبورمیکندکهاینخودبهمقاومتاصطکاکیبالاتروضرورتکارنگهداریبیشترمنجرمیگردد. اماچنانچهاتاقماشینآلاتدرطبقههمکفقرارگیرد،چاهآسانسورازوزنماشینهایکابلپیچیوتجهیزاتکنترلخلاصمیشود. موقعیتاتاقماشینآلاتمسئلهنفوذدالباموهوابندیرانیزمنتفیمیسازد. ●محرکاستونهای: دراینشکلکابلدرجهتحرکتعقربههایساعتوکابلدیگردرخلافجهتحرکتعقربههایساعتبهدوریکاستوانهمیپیچد،بنابراینزمانیکهکابلبهدوراستوانهمیپیچد،کابلدیگرازدورآنبازمیشود،نقطهضعفمحرکاستوانهایآناستکهباافزایشارتفاع،استوانهبزرگوسنگینمیشودوبنابرایناستفادهازاینسیستمبهارتفاعحداکثر ۳۰ محدودمیگردد. ●کابلهایسیمی : ایننوعازکابلهایمورداستفاده،کابلهایسیمفولادیبامقاومتکششیبالاهستندوتعدادکابلهایهرآسانسوربین ۴ تا ۱۲ عدداست . قطرکابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتروضریبایمنیآنها ۱۰ است. ●موتورهایکابلپیچی: درصورتیکهنیرویمحرکهانتقالیبهقرقرهکششیازطریقیکچرخ دندهحلزونیباشد،موتوراز نوعگیربکسی است. اماچنانچهنیرویمحرکهازطریقاتصالمستقیمازموتوربهقرقرهکششمنتقلگردد،موتوراز نوعبدونگیربکس است. توانموتورهایبدونگیربکساز۲۲تا ۸۳کیلوواتمتفاوتاست،اماموتورهایگیربکسیکششازتوان۳ تا ۳۰ کیلوواتبرخوردارند. ●موتورهایگیربکسیتکسرعتهکشش: ایننوعموتورشاملیکچرخدندهحلزونیاستوبابرقمستقیمیامتناوبکارمیکند.زمانیکهاتاقکبهفاصلهکمیازپاگردطبقاتمیرسد،ترمزبهصورتاتوماتیکعملمیکندتااتاقکبهشکلآرامیمتوقفشود. ●موتورهایگیربکسیدوسرعتهکشش: دراینحالتازیکموتوربادوسیستمسیمپیچجداگانهیاازدوموتورجداگانهاستفادهمیشود .درزمانشروع،موتورباسیمپیچپرسرعتبهکارمیافتدوبرایمحدودکردنجریان،یکمقاومتبصورتسریبهآنهامتصلاست.شتابگیریآراماتاقکباکاهشتدریجیمیدانمقاومتصورتمیگیرد.بانزدیکشدنبهپاگردطبقه،موتوریاسیمپیچپرسرعتازکارمیافتدوموتورباسیمپیچکمسرعتمتصلبهچوکبهکارمیافتد.سرعتاتاقکتارسیدنبهفاصلهکمیازپاگردبهصورتتدریجیکاهشمییابدودراینزمانجریانبرققطعمیشودوترمزبهصورتاتوماتیکاتاقکرابهآرامیمتوقفمیسازد. ●موتورهایگیربکسیولتاژمتغیرکشش: درسیستمولتاژمتغیرمزایاییوجودداردکهبادیگرسیستمهانمی توانبهآندستیافت.شتابگیریمثبتومنفیبسیارآرام،اینسیستمرانسبتبهسیستمهاییکیادوسرعتهبرترمیسازد.تجهیزاتاینسیستمشاملموتوریبابرقمتناوباستکهبرقمستقیمموتورمحرکماشینگیربکسیراتأمینمی کند. ●موتورهایبدونگیربکسولتاژمتغیرکشش: وجوداینتجهیزاتبرایآسانسورهایپرسرعتیباسرعت ۷۵/۱ متربرثانیهوبالاتربسیارمهماست. اینتجهیزاتبیانگربهترینروشجدیددربرآورندهساختنشرایطترافیکیباکارآییبالااست. برایشتابگیریآرام،درمدارمیدانژنراتورازرگولاتورتنظیمکنندهایاستفادهمیشودکهبازدهخروجیژنراتورراکنترلمیکند.یکمقاومتمتغیردرمدارمیدانبهتدریجمیزانمقاومتراکاهشوولتاژ ژنراتورراافزایشمیدهدتااتاقکآسانسورباشتابگیریآرامبهسرعتکاملبرسد. باایجادسرعتکامل،ولتاژژنراتورتاکاهشسرعتاتاقکثابتباقیمیماند.برایکاهشسرعتوتوقفاتاقکازیکمجموعهکلیدالقاییاستفادهمیشود.ترمزهاتنهادرزمانثابتبودناتاقکعملمیکنند. ●ترمزها: برایانواعتجهیزاتماشینیآسانسوروجودیکترمزبرقی- مکانیکیباعملکردایمنیدرزمانقطعبرقضرورتدارد.زمانیکهآسانسوردرحالحرکتاست،کفشکهایترمزبهصورتبرقی- مکانیکیازاستوانهترمزفاصلهمیگیرند،یعنیبرنیرویفنرهایلولهاییاصفحهایترمزدرزمانثابتبودناتاقکغلبهمیشود. قطعجریانبرقسبببهکارافتادنترمزمیشودوبنابرایندرموقعرفتنبرقترمزهاایمنیایجادمی کنند. ●اتاقماشینآلات: درمواردممکن،اتاقماشینآلاترابایددربالایچاهآسانسورقرارداد،،اینمکانبالاترینکاراییراایجادمیکند .ایناتاقرابایدتهویهکردوباعایقکردنپایهبتنیماشینآلاتازدیوارهاوکفبهکمکصفحاتچوبپنبهفشرده،بهمسئلهانتقالصوتتوجهنمود. وجودیکتیربالابرسقفیدرستدربالایماشینآلاتبراینصبیاپیادهکردنتجهیزاتضروریاستودرداخلکفدربالایپاگردنیزبایدیکدریچهدسترسیایجادکردتاازطریقآنبتوانتجهیزاترادرصورتضرورتجهتتعمیریاتعویضپایینبرد.برایایناتاقبایدیکدرقفلدارنصبکردووجودفضایکافیجهتکنترلکنندها،انتخابکنندهطبقاتودیگرتجهیزاتضروریاست. درایناتاقوجودپریزوتجهیزاتروشناییخوبضرورتداردواستفادهکافیازنورطبیعیروزتوصیهمیشود.دمایاتاقنبایداز۱۰
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat) • Instagram ...

3,853 Followers, 5,617 Following, 192 Posts - See Instagram photos and videos from بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat)

Home - Interlift

It is bigger than ever and presents the innovations of the world market. The interlift 2015 is the leading meeting place for the sector and the highlight ...

بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat) • Instagram ...

3,853 Followers, 5,617 Following, 192 Posts - See Instagram photos and videos from بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat)

سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران شرکت های اسانسور ایران ...

پارس لیفت سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران ،شامل اخبار صنعت آسانسور و پله برقی ...

سبا آسانبر - نماینده انحصاری KONE در ایران , آسانسور , پله ...

شرکت مهندسی سبا آسانبر نماینده انحصاری kone در ایران آسانسور , پله برقی , رمپ , پیاده رو ...

سرویس و نگهداری آسانسور سرویسکار آسانسور تعمیرآسانسور

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس انواع آسانسور ها خانگی ...

آسانسور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشینه. آسانسور یکی از ابتدائی‌ترین ماشین‌های ساده ساخت دست بشر است که همواره به کمک ...

فروش قطعات آسانسور – فروش قطعات پله برقی و آسانسور در ایران

جهت دریافت قیمت با شماره 88624817 تماس بگیرید. تابلو فرمان آسانسور آریان نسیم 23 با درایو ...

سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران شرکت های اسانسور ایران ...

پارس لیفت سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران ،شامل اخبار صنعت آسانسور و پله برقی ...

شرکت آسانسور سازی دماوند - Faaltarin.com

فعال ترین بانک اطلاعات تولید و خدمات - صباصالحان طراح و مجری پروژه های اطلاع رسانی و ...

آسانسور|درب اتوماتیک|درب آسانسور|موتورگیربکس|بردموتور|کمان|

درب یاران, درب اتوماتیک یاران, درب اتوماتیک آسانسور, موتور گیربکس آسانسور, قطعات ...

شرکت آسانسور و پله برقی رازی

شرکت فنی مهندسی آسانسور و پله برقی رازی عضو رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله ...

بزرگترین بانک اطلاعات املاک تهران»«ملک من

بانک اطلاعات مسکن روزانه 300 ملک جديد در زمینه اجاره آپارتمان,خرید آپارتمان,اجاره خانه ...

نیازمندیهای شیراز و استان فارس

نیاز711 ،سایت تبلیغاتی رایگان نیازمندیهای شیراز و استان فارس در زمینه خرید فروش خودرو ...

مسجد احمد ابن طولون

جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

طرح توجيه فني باغداری و پرورش میوه

حافظة اصلي پايگاه داده ها

مسجد احمد ابن طولون

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر قلی پور (

پاورپوینت بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان

نقشه سوله فلزي دهانه 20 متر و ارتفاع 8.5 متر بهمراه

آنالیز ممبر * آنفالویاب اینستاگرام