دانلود رایگان


آسانسور - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 6آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان‌هادرگذشتهمی‌توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختم

دانلود رایگان
آسانسورفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
آسانسور: پیشینه: ازبررسیمعماریساختمان هادرگذشتهمی توانفهمیدکهدرگذشتهتوانساختساختمان هایبلندوچودداشته استولیشایددلیلاینکهچرااینکارچندانرواجنداشته،وجودپله هایبسیاربوده باشد. اینمشکلهمچنانپابرجابودتااینکهیکمکانیکآمریکاییبهنامالیشاگونوذاتیسایمنیرادربالابربابهکارگیریچرخیضامن دارکهدرصورتپاره شدنطناب،اندکیپسازسقوطبالابررامتوقفمی کرد،فراهمکرد. ایناختراعکهدرسال ۱۸۵۴ درنمایشگاهیدرنیویورکپرده برداریشد،مقدمه ایبرایکاربردگستردهٔبالابربود.[۲] اصولعملکرد: یکآسانسوربرقیبانیرویمحرکهکششیدارایاتاقکیاستکهازکابلهایفولادیآویزاناستواینکابلهابررویقرقرهمحرکشیاردارحرکتمیکنند. کابلهایفولادیازیکطرفبهبالایاتاقکوازطرفدیگربهقابوزنهتعادلمتصلمیشوند. وزنهتعادلازمیزانباررویموتورالکتریکیبهاندازهاختلافوزنموجودمیاناتاقکهمراهبابارووزنهتعادلیااصطکاککممیکند. ایناختلافوزنرا ((بارغیرمتعادل)) می نامند. وزنهتعادلمعمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصدوزناتاقکبهعلاوهبارآنواصطکاکوزندارد. اصطکاکمعمولاً ۲۰ درصدوزنهتعادلاست. شکلهایکابلکشی: ۱) کششتکرشتهای: اینشکلازکابلکشیمعمولاًهمراهباماشینهایگیربکسیبهکارمیرود،اماازآنمی توانبرایماشینهایبدونگیربکسباسرعتهایپایینتر ۷۵/۱ تا ۵/۲ متربرثانیهنیزاستفادهکرد.درایندوحالتمعمولاًزاویهتماسکابلفولادیباقرقرهمحرکبهترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقرهمحرکبهندرتازچنانقطریبرخورداراستکهدرفاصلهمیانیمرکزاتاقکووزنهتعادلقرارگیرد،بههمیندلیلاستفادهازقرقرهانحرافضرورتپیدامیکند. ۲) کششدورشتهای: چوناستفادهازقرقرهانحرافخطرلغزشکابلفولادیرادرنتیجهکاهشسطحاصطکاککابلباقرقرهمحرکافزایشمیدهد،میتوانازقرقرهدورشتهایاستفادهکرد.ازاینروشدرآسانسورهایپرسرعتوسنگینباراستفادهمیشود. ۳) کابلکشی ۲به ۱ : ازاینروشگاهیبههمراهماشینهایگیربکسیدرسرعتهایپایینتراتاقکیعنیدرحدود ۷۵/۱ تا ۳ متربرثانیهاستفادهمیشود.دراینحالتسرعتاتاقکووزنهتعادلنصفسرعتمحیطیقرقرهمحرکاستواینباررویقرقرهرابهنصفکاهشمیدهدوامکاناستفادهاز موتورهایپرسرعترافراهممیسازدکهنسبتبهموتورهایکمسرعتارزانتراند. ۴) کابلکشی ۳به۱: ازایننوعکابلکشیبرایآسانسورهایسنگینکالادرمواردیاستفادهمیشودکهبایدتوانموتوروفشارروییاتاقانهاراکمکرد. ۵) کابلهایتوازن: درساختمانهایبلندبالاترازدهطبقه،بارکابلفولادیکهدرحینحرکتاتاقکازآنبهوزنهتعادل(وبرعکس)منتقلمیشودمقدارقابلتوجهیاستوبارسیدناتاقکبهبالا،بارکابلسیمیبهوزنهتعادلمنتقلمیگردد.برایتوازنوکاهشاینپدیده،بهقسمتتحتانیاتاقکووزنهتعادل،کابلهایتوازنمتصلمیگردد. برایجایدادنکابلهایتوازنبهیکگودالعمیقترنیازاست. ●اتاقماشینآلاتدرسطحپایین: درصورتیکهاتاقماشینآلاتدریکطبقهمیانییادرکفچاهآسانسورواقعشودبهکابلسیمیطویلتریاحتیاجاستودراینحالتکابلازدورقرقرههایبیشتریعبورمیکندکهاینخودبهمقاومتاصطکاکیبالاتروضرورتکارنگهداریبیشترمنجرمیگردد. اماچنانچهاتاقماشینآلاتدرطبقههمکفقرارگیرد،چاهآسانسورازوزنماشینهایکابلپیچیوتجهیزاتکنترلخلاصمیشود. موقعیتاتاقماشینآلاتمسئلهنفوذدالباموهوابندیرانیزمنتفیمیسازد. ●محرکاستونهای: دراینشکلکابلدرجهتحرکتعقربههایساعتوکابلدیگردرخلافجهتحرکتعقربههایساعتبهدوریکاستوانهمیپیچد،بنابراینزمانیکهکابلبهدوراستوانهمیپیچد،کابلدیگرازدورآنبازمیشود،نقطهضعفمحرکاستوانهایآناستکهباافزایشارتفاع،استوانهبزرگوسنگینمیشودوبنابرایناستفادهازاینسیستمبهارتفاعحداکثر ۳۰ محدودمیگردد. ●کابلهایسیمی : ایننوعازکابلهایمورداستفاده،کابلهایسیمفولادیبامقاومتکششیبالاهستندوتعدادکابلهایهرآسانسوربین ۴ تا ۱۲ عدداست . قطرکابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتروضریبایمنیآنها ۱۰ است. ●موتورهایکابلپیچی: درصورتیکهنیرویمحرکهانتقالیبهقرقرهکششیازطریقیکچرخ دندهحلزونیباشد،موتوراز نوعگیربکسی است. اماچنانچهنیرویمحرکهازطریقاتصالمستقیمازموتوربهقرقرهکششمنتقلگردد،موتوراز نوعبدونگیربکس است. توانموتورهایبدونگیربکساز۲۲تا ۸۳کیلوواتمتفاوتاست،اماموتورهایگیربکسیکششازتوان۳ تا ۳۰ کیلوواتبرخوردارند. ●موتورهایگیربکسیتکسرعتهکشش: ایننوعموتورشاملیکچرخدندهحلزونیاستوبابرقمستقیمیامتناوبکارمیکند.زمانیکهاتاقکبهفاصلهکمیازپاگردطبقاتمیرسد،ترمزبهصورتاتوماتیکعملمیکندتااتاقکبهشکلآرامیمتوقفشود. ●موتورهایگیربکسیدوسرعتهکشش: دراینحالتازیکموتوربادوسیستمسیمپیچجداگانهیاازدوموتورجداگانهاستفادهمیشود .درزمانشروع،موتورباسیمپیچپرسرعتبهکارمیافتدوبرایمحدودکردنجریان،یکمقاومتبصورتسریبهآنهامتصلاست.شتابگیریآراماتاقکباکاهشتدریجیمیدانمقاومتصورتمیگیرد.بانزدیکشدنبهپاگردطبقه،موتوریاسیمپیچپرسرعتازکارمیافتدوموتورباسیمپیچکمسرعتمتصلبهچوکبهکارمیافتد.سرعتاتاقکتارسیدنبهفاصلهکمیازپاگردبهصورتتدریجیکاهشمییابدودراینزمانجریانبرققطعمیشودوترمزبهصورتاتوماتیکاتاقکرابهآرامیمتوقفمیسازد. ●موتورهایگیربکسیولتاژمتغیرکشش: درسیستمولتاژمتغیرمزایاییوجودداردکهبادیگرسیستمهانمی توانبهآندستیافت.شتابگیریمثبتومنفیبسیارآرام،اینسیستمرانسبتبهسیستمهاییکیادوسرعتهبرترمیسازد.تجهیزاتاینسیستمشاملموتوریبابرقمتناوباستکهبرقمستقیمموتورمحرکماشینگیربکسیراتأمینمی کند. ●موتورهایبدونگیربکسولتاژمتغیرکشش: وجوداینتجهیزاتبرایآسانسورهایپرسرعتیباسرعت ۷۵/۱ متربرثانیهوبالاتربسیارمهماست. اینتجهیزاتبیانگربهترینروشجدیددربرآورندهساختنشرایطترافیکیباکارآییبالااست. برایشتابگیریآرام،درمدارمیدانژنراتورازرگولاتورتنظیمکنندهایاستفادهمیشودکهبازدهخروجیژنراتورراکنترلمیکند.یکمقاومتمتغیردرمدارمیدانبهتدریجمیزانمقاومتراکاهشوولتاژ ژنراتورراافزایشمیدهدتااتاقکآسانسورباشتابگیریآرامبهسرعتکاملبرسد. باایجادسرعتکامل،ولتاژژنراتورتاکاهشسرعتاتاقکثابتباقیمیماند.برایکاهشسرعتوتوقفاتاقکازیکمجموعهکلیدالقاییاستفادهمیشود.ترمزهاتنهادرزمانثابتبودناتاقکعملمیکنند. ●ترمزها: برایانواعتجهیزاتماشینیآسانسوروجودیکترمزبرقی- مکانیکیباعملکردایمنیدرزمانقطعبرقضرورتدارد.زمانیکهآسانسوردرحالحرکتاست،کفشکهایترمزبهصورتبرقی- مکانیکیازاستوانهترمزفاصلهمیگیرند،یعنیبرنیرویفنرهایلولهاییاصفحهایترمزدرزمانثابتبودناتاقکغلبهمیشود. قطعجریانبرقسبببهکارافتادنترمزمیشودوبنابرایندرموقعرفتنبرقترمزهاایمنیایجادمی کنند. ●اتاقماشینآلات: درمواردممکن،اتاقماشینآلاترابایددربالایچاهآسانسورقرارداد،،اینمکانبالاترینکاراییراایجادمیکند .ایناتاقرابایدتهویهکردوباعایقکردنپایهبتنیماشینآلاتازدیوارهاوکفبهکمکصفحاتچوبپنبهفشرده،بهمسئلهانتقالصوتتوجهنمود. وجودیکتیربالابرسقفیدرستدربالایماشینآلاتبراینصبیاپیادهکردنتجهیزاتضروریاستودرداخلکفدربالایپاگردنیزبایدیکدریچهدسترسیایجادکردتاازطریقآنبتوانتجهیزاترادرصورتضرورتجهتتعمیریاتعویضپایینبرد.برایایناتاقبایدیکدرقفلدارنصبکردووجودفضایکافیجهتکنترلکنندها،انتخابکنندهطبقاتودیگرتجهیزاتضروریاست. درایناتاقوجودپریزوتجهیزاتروشناییخوبضرورتداردواستفادهکافیازنورطبیعیروزتوصیهمیشود.دمایاتاقنبایداز۱۰
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ضوابط و استانداردهای بیمارستان

07.04.2012 · انجمن عمران و معماری سیویلتکت ملت دیزاین = ارزان ، متفاوت ، حرفه ای

بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat) • Instagram ...

3,853 Followers, 5,617 Following, 192 Posts - See Instagram photos and videos from بالابر و آسانسور بالان صنعت (@balansanat)

سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران شرکت های اسانسور ایران ...

پارس لیفت سایت صنعت آسانسور و پله برقی ایران ،شامل اخبار صنعت آسانسور و پله برقی ...

شرکت آسانسور سازی دماوند - Faaltarin.com

فعال ترین بانک اطلاعات تولید و خدمات - صباصالحان طراح و مجری پروژه های اطلاع رسانی و ...

آسانسور: فروش و نصب انواع آسانسور, کابین و لوازم جانبی

ایران آسانسور : فروش انواع آسانسور,انواع پله برقی, تعمیرات آسانسور, تعمیرات پله برقی ...

شرکت آسانسور سازی دماوند - Faaltarin.com

فعال ترین بانک اطلاعات تولید و خدمات - صباصالحان طراح و مجری پروژه های اطلاع رسانی و ...

پورتال اینترنتی آسمونی - asemooni.com

پورتال اینترنتی آسمونی ، نخستین وبسایت جامع پارسی در جهان ، مرجع رسمی و معتبر اطلاع ...

شرکت آسانسور و پله برقی رازی

شرکت فنی مهندسی آسانسور و پله برقی رازی عضو رسمی سندیکای صنایع آسانسور و پله ...

رفع اشکال سیستم فرمان آسانسور | پارس لیفت

مدیر فنی آماده به کار; ابعاد انواع درب آسانسور و اندازه گیری ورودی چاه برای نصب درب

پورتال اینترنتی آسمونی - asemooni.com

پورتال اینترنتی آسمونی ، نخستین وبسایت جامع پارسی در جهان ، مرجع رسمی و معتبر اطلاع ...

پورتال اینترنتی آسمونی - asemooni.com

پورتال اینترنتی آسمونی ، نخستین وبسایت جامع پارسی در جهان ، مرجع رسمی و معتبر اطلاع ...

شرکت آسانسور سازی دماوند - Faaltarin.com

فعال ترین بانک اطلاعات تولید و خدمات - صباصالحان طراح و مجری پروژه های اطلاع رسانی و ...

آسانسور: فروش و نصب انواع آسانسور, کابین و لوازم جانبی

ایران آسانسور : فروش انواع آسانسور,انواع پله برقی, تعمیرات آسانسور, تعمیرات پله برقی ...

حل اختلاف مربوط به آسانسور

پایگاه اطلاع رسانی آپارتمان و آپارتمان نشینی. اطلاعات مختلف در مورد آپارتمان و آنچه ...

ویکی پاور | wikipower| دانلود جزوه کتاب مقاله پروژه ...

پایان نامه شبیه‌سازی آسانسور مبتنی بر سیستم میکروکنترولری تاریخ ارسال : ۹ خرداد ...

آسانسور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیشینه. آسانسور یکی از ابتدائی‌ترین ماشین‌های ساده ساخت دست بشر است که همواره به کمک ...

آسانسور میتسوبیشی | پله برقی میتسوبیشی

نمایندگی رسمی آسانسور میتسوبیشی و پله برقی میتسوبیشی در ایران

سرویس و نگهداری آسانسور سرویسکار آسانسور تعمیرآسانسور

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس انواع آسانسور ها خانگی ...

بزرگترین بانک اطلاعات املاک تهران»«ملک من

بانک اطلاعات مسکن روزانه 300 ملک جديد در زمینه اجاره آپارتمان,خرید آپارتمان,اجاره خانه ...

فروش قطعات آسانسور – فروش قطعات پله برقی و آسانسور در ایران

جهت دریافت قیمت با شماره 88624817 تماس بگیرید. تابلو فرمان آسانسور آریان نسیم 23 با درایو ...

آسانسور سی تک | صفحه اصلی

خدمات پس از فروش تمامی برنامه های سرویس و خدمات آسانسور سی تک امکان ...

نیازمندیهای شیراز و استان فارس

نیاز711 ،سایت تبلیغاتی رایگان نیازمندیهای شیراز و استان فارس در زمینه خرید فروش خودرو ...

پورتال اینترنتی آسمونی - asemooni.com

پورتال اینترنتی آسمونی ، نخستین وبسایت جامع پارسی در جهان ، مرجع رسمی و معتبر اطلاع ...

مقاله درمورد تاريخچه برق در ايران

دانلود پاورپوینت بیماری مننژیت

هنر بيزانس

تاريخچه ورزش

کار تحقیقی احاله در حقوق بين اللل خصوصي

طرح توجیهی تاسیس درمانگاه شبانه روزی

نشریه شماره 161 آیین نامه طرح هندسی راه ها

فشار 16 ص

مقاله درباره كاربردهای ایمنی در سوئیچگیر های برق

بروشور در مورد بهداشت