دانلود رایگان


زیر رده دیلنیده - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 99 بسم الله الرحمن الرحیم زیر رده دیلنیده (( چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپس

دانلود رایگان
زیر رده دیلنیدهفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
بسم الله الرحمن الرحیم زیر رده دیلنیده (( چهارمین زیر رده از رده ماگنولیوپسیدا)) صفات مشخصه و ویژگی های زیررده دیلنیده 1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند . 2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند. 3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس) 4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند. 5- دانه های گرده دو هسته اند. 6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس) 7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند. 8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود. 9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است. زیررده دیلنیده از 13 راسته و 77 خانواده تشکیل شده که مجموعا حدود 25000 گونه را شامل می شوند. 1- Dilleniales 2- Theales 3- Malvales 4 - Lecythidales 5- Nepentales 6- Violales 7- Salicales 8- Capparales 9-Batales 10- Ericales 11- Diapensales 12- Ebenales 13- Primulales راسته های زیررده دیلنیده در اینجابه مشخصات راسته ها و خانواده های منتخب دیلنیده می پردازیم 1- راسته تئالس Theales ← خانواده کلوزیاسهclusiaceae( گوتیفر Guttiferae) 2- راسته مالوالس Malvales ← خانوداه مالواسه Malvaceae 3- راسته ویولالس Violales ← خانواده ویولاسه Violaceae خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae 4- راسته سالیکالس Salicales ← خانواده سالیکاسهSalicaceae 5- راسته کاپارالس Capparales ← خانواده براسیکاسه Brassicaceae ( کروسیفر Cruciferae) 6- راسته اریکالس Ericales ← خانواده اریکاسهEricaceae 7-راسته پریمولالس Primulales ← خانواده پریمولاسه Primulaceae راسته تئالس Theales الف ) مشخصات گیاهانی علفی یا درختچه و درخت هستند . دارای غدد شفاف محتوی چربی اند و گاهی اوقات غدد سرخ یاسیاهرنگ محتوی هیپرسین در روی برگها دیده می شود. برگها ساده و درست ، متقابل یا به ندرت فراهم و فاقد گوشوارک گل آذین گرزن یا چتر مانند گلها منظم و اکتینومورف و دوجنسی یا تک جنسی هستند و در این صورت روی پایه های مجزا قرار گرفته اند کاسبرگها به تعداد 2 تا10 عدد جدا یا متصل به یکدیگر و در داخل جوانه مطبق و نظیر فلس های ماهی روی هم قرار دارند جام گل از 3 تا 12 گلبرگ جدا از هم تشکیل یافته است و درداخل غنچه تاب خورده به هم هستند پرچم ها معمولا چند دسته ای ( در جنس Hypericum 3 یا 5 دسته و متشکل از 30 الی 125 پرچم ) و به تعداد زیاد می باشند. تخمدان زبرین و معمولا از 3 یا 5 برچه متصل به هم تشکیل شده است و چند خانه یا تک خانه ای هستند. چندین تخمک با تمکن محوری یا جداری قرار گرفته اند. میوه کپسول یا گاهی سته یا شفت است. دانه ها فاقد آندوسپرم می باشند ب) گسترش جغرافیایی غالبا در مناطق استوائی انتشار دارند ولی دو جنس Hypericum و Triadenum در سایر نواحی کره زمین نیز گسترش دارند. ج) پراکندگی در ایران در ایران فقط جنس Hypericum انتشار دارد و حدود 16 گونه از آن در غالب نقاط ایران به جز مناطق کویری یافت می شوند. د) اهمیت اقتصادی از چوب گونه های درختی آن نظیر گونه های جنس Calophllum استفاده می شود. میوه Mammea Americana و Garcinia mangostana به مصرف تغذیه می رسد. گونه های جنس هزار چشم (Hypericum ) به عنوان گیاهان زینتی کاشته می شوند. مانند گل راعی (H.calycinum) راسته مالوالس Malvales الف) مشخصات گیاهانی علفی ، درختچه یا درختان کوچکی با برگهای ساده پنجه ای یا گاهی با تقسیمات عمیق پنجه ای و متناوب و دارای گوشوارک گل آذین منفرد یا گرزن مرکب گلها منظم دوجنسی و دارای برگک در پای کاسه گل که به شکل پیش کاسه درآمده اند. کاسبرگها 5 عدد جدا و یا در قاعده متصل به یکدیگر پرچم ها به تعداد زیاد و میله آنها به یکدیگر پیوسته و تشکیل لوله ای داده اند که مادگی و خامه را در بر می گیرد. نافه گل در قاعده به جام گل اتصال یافته است. تخمدان زبرین و متشکل از 1 تا تعدادزیادی برچه متصل بهم و چندخانه ای خامه ها معمولا جدا از هم یا منشعب تخمک ها دارای تمکن محوری اند میوه مرکب ( شیزوکارپ) یاکپسول شکوفا به ندرت سته دانه ها فاقد آندوسپرم و یا با آندوسپرم اندک و دارای رویان راست یا خمیده گاهی اوقات دانه ها منتهی به زواید و تارهای سلولزی اند ب) گسترش جغرافیایی همه جازی ولی بیشترین گونه های آن در امریکای جنوبی تمرکز یافته اند. ج) پراکندگی در ایران جنس Alcea بزرگترین جنس این خانواده در ایران محسوب می شود. همچنین گونه هایی از جنس Gossypium در ایران کشت می شوند. د ) اهمیت اقتصادی برای استفاده از الیاف جنس پنبه ( Gossypium) و کنف ( Hibiscus cannabinus) در نساجی و گونی بافی همچنین استخراج روغن از دانه های پنبه میوه بامیه و برگها و میوه پنیرک به مصرف انسان می رسند. گلهای پنیرک و ریشه ختمی دارای مصارف داروئی هستند. جنس های ختمی ، ابوتیلون و پنیرک به عنوان گیاهان زینتی کشت می گردند. راسته ویولالسViolales خانواده ویولاسه Violaceae الف ) مشخصات گیاهان یکساله یا چند ساله علفی یا درختچه برگها متناوب یا به ندرت متقابل و دارای گوشوارک ومعمولا ساده و بدون تقسیم گلها دو جنسی ، زیرین، منظم یا نامنظم و درگل آذین منفرد یا سایر انواع گل آذین آرایش یافته اند. گلها معمولا دارای برگک کاسه گل از 5 کاسبرگ جدا از هم و پایا تشکیل شده است 5 گلبرگ جدا از هم تشکیل جام گل را داده اند که معمولا نامنظم بوده و غالبا گلبرگ قدامی تشکیل مهمیز داده است. پرچم ها به تعداد 5 عدد و متناوب با گلبرگ ها قرار گرفته و جدا از هم یا متصل به یکدیگرند. 2 پرچم پائینی معمولا مهمیز دار شده اند میله های پرچم خیلی کوتاه و بساک آنها به سمت مرکز ( داخل ) خم شده اند. میله رابط بین بساک ها غالبا طویل شده است. تخمدان زبرین تک خانه ای و از سه برچه متصل بهم تشکیل یافته است. هر برچه حاوی 1 تا تعداد بیشتری تخمک واژگون است که با تمکل جداری آرایش یافته اند خامه ساده ،غالبا خمیده و یا به طرف بالا ضخیم تر شده است. میوه کپسولی است که باسه شکاف شکفته می شود و یا به ندرت سته است دانه ها حاوی آندوسپرم گوشتی فراوان است. در مواردی این زیر خانواده به دو زیرخانواده به نام های violoideae و Leonioideae تقسیم می کنند. ب) گسترش جغرافیایی همه جازی و عمدتا در نواحی معتدله گسترش دارند. ج) پراکندگی در ایران جنس viola با حدود 20گونه در نواحی مختلف ایران و بیشترین گونه های آن در شمال کشور متمرکزند. د) اهمیت اقتصادی به عنوان گیاهان زینتی : چندین گونه از جنس بنفشه ( viola) مصارف داروئی و در عطرسازی : گلهای بنفشه معطر (Viola Odorata) خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae الف) مشخصات گیاهانی علفی و اغلب بالارونده یا خوابیده در روی زمین تک پایه یا دو پایه دارای برگهای ساده و متناوب با پهنگی ساده مدور یا پنجه ای و فاقد گوشوارک بسیاری گونه ها داری پیچک های ساده یا منشعبی در پای دمبرگ ها گلها معمولا تک جنس و منظم اند کاسه گل متصل و دارای 5 لوب عمیق و جام گل نیز از 5 گلبرگ پیوسته تشکیل یافته پرچم ها معمولا5 عدد و گاهی اوقات 3عدد که غالبا میله های پرچم ها به یکدیگر اتصال یافته اندو تشکیل یک میله میانی را داده اند تخمدان زیرین و از 3 تا 5 گلبرگ پیوسته برچه پیوسته بهم تشکیل شده و تک خانه ولی غالبا 2تا5 ردیف تخمک در داخل آن مشخص است تخمک ها واژگون و از 1 تا تعداد زیادی با آرایش تمکن جداری خامه معمولا 1 و کلاله دارای 3 یا تقسیمات بیشتر است. میوه گوشتی و ناشکوفاست یا به ندرت کپسول دانه فاقد آندوسپرم توسط برخی گیاه شناسان به دوزیرخانواده Cucurbitoideae و Zanonioideae تقسیم می شود. ب) گسترش جغرافیائی غالبا در مناطق استوایی تمرکز یافته و چندگونه ای از آنها در مناطق نیمه صحرایی منطقه معتدله یافت می شوند. ج) پراکندگی در ایران جنس Echballium با یک گونه در دشت مغان جنس Bryonia با 3 گونه در شمال و غرب ایران جنس های Citrullus ، Corallocarpus Cucumis هریک با 1 گونه در جنوب ایران انتشار دارند. د) اهمیت اقتصادی اعضای این خانواده دارای میوه هایی با ارزش غذایی هستند مانند خربوزه ، خیار، هندوانه ، کدو لیف دارای میوه ای الیافی است و الیاف آن مورد استفاده قرار می گیرد. bryonia Bryonia.dioica راسته سالیکالس Salicales الف) مشخصات درختان و درختچه هایی دو پایه برگها ساده ، متناوب و خیلی به ندرت تقریبا متقابل و دارای گوشوارک گلها در روی گل آذین سنبله آویخته ( دم گربه ای ) قرار داشته و تک جنسی اند. هر گل توسط برگه ای دربرگرفته شده است. گلها فاقد پوشش گل ، غدد نوشجای دیده می شود. گلهای نر از 2 تا تعداد بیشتری پرچم با میله باریک یا کم و بیش متصل بهم تشکیل یافته اند. گلهای ماده از دو برچه متصل بهم تشکیل یافته و تک خانه ای تخمک ها به تعداد زیاد و در 2تا4 ردیف تمکن جداری یا قاعده ای آرایش یافته اند میوه کپسولی است که با 2-4 شکاف شکفته می شود. دانه ها به تعداد زیاد ، خیلی ریز و هر یک با زائده یا زواید مو مانند طویل همراه هستند از 2 جنس و قریب 535 گونه تشکیل یافته است که به دو جنس Salix و Populus تعلق دارند. ب) گسترش جغرافیایی عمدتا در مناطق معتدله نیمکره شمالی گسترش دارد و معدودی در نواحی استوایی و نیمکره جنوبی انتشار دارند. ج) پراکندگی در ایران 5گونه از جنس Populus(نظیر صنوبر، پده ، سفیپلت ) و 13 گونه از جنس Salix (نظیر بید ، بید معمولی و سرخ بید در نواحی مختلف ایران انتشار دارند.) د) اهمیت اقتصادی استفاده در صنعت : از چوب درختان صنوبر و سفیپلت در تهیه عرق بید مشک : از گلهای بیدمشک دارای مصارف دارویی : از پوست تنه برخی از گونه های هر دو جنس این خانواده به عنوان درختچه و درختان زینتی : بید مجنون ، بید مرجانی و سپیدار راسته کاپارالس Capparales الف) مشخصات : گیاهان یک ساله یا چند ساله علفی و ندرتا درختچه های کوچکی هستند. برگها ساده، متناوب و فاقد گوشوارک و غالبا دارای کرکهای تک سلولی یا منشعب گلها معمولا دو جنس منظم و زیرین می باشند و اغلب برروی گل آذین های خوشه یا دیهیم آرایش یافته اند. پوشش گل متشکل از 4 کاسبرگ جدا که دوبدو مقابل هم قرار گرفته اند و 4 گلبرگ آزاد با قاعده باریک و ناخنی شکل ه متناوب با کاسبرگ ها قرار دارند ، می باشد پرچم ها معمولا 6 عدد به ندرت 4،2 و یافاقد پرچم و چهارهم قد می باشند که دو ردیف قرار دارند. یک جفت پرچم خارجی با میله کوتاه و2 جفت داخلی با میله های بلند تر دیده می شوند گاهی اوقات میله های پرچم بالدار یا با زوائد و ضمایم دندانه ای همراه است. غدد نوش جای به رنگ ها ، اشکال و انواع مختلف و در قاعده میله های پرچم یا مادگی قرار دارند. تخمدان زبرین متشکل از 2برچه پیوسته با دو تمکن جداری که معمولا توسط غشای نازکی به دو قسمت می گردد. میوه کپسول شکوفائیست که با دو شکاف از پایین شکفته می شود و معمولا خورجین یا خورجینک نامیده می شود. شکل ظاهری میوه در تشخیص گونه ها و جنس های این خانواده اهمیت زیادی دارد. دانه ها در1 الی 2 ردیف در هر خانه قرار دارند و فاقد آندوسپرم دارای رویان خمیده اند ب) گسترش جغرافیایی همه جازی، غالبا در منطقه معتدله و بیشترین گونه های آن در منطقه مدیترانه ای ، جنوب غربی آسیا و آسیای مرکزی تمرکز یافته اند. ج) پراکندگی در ایران 104 جنس مجموعا یا 325 گونه متعلق به 10 طایفه از این خانواد از ایران گزارش شده است. د) اهمیت اقتصادی به عنوان سبزی و سالاد : مانند کلم ، تره شاهی و ترب وتربچه استفاده از دانه های آنها در روغن کشی نظیر Brassica rapa و B.napa به عنوان گیاهان زینتی مانند شب بو دارای مصارف داروئی مانند دانه های خاکشی (Descuranin) و قدومه (Thaspi) گونه های متعددی از جمله کیسه کشیش Capsella bursa-pastoris علف هرز انواع زراعت ها محسوب می شوند. راسته اریکالس Ericales الف ) مشخصات : درختچه یا به ندرت درختانی هستند که دارای برگهای ساده و معمولا همیشه سبز و چرمی ، متناوب یا گاهی اوقات متقابل و فراهم ( فاقد گوشوارک ) گل آذین دارای برگه و برگک . که برگکها معمولا به تعداد 2 یا 3 عدد هستند. گلها دو جنسی و معمولا منظم کاسه گل از 4 تا 5 کاسبرگ متصل به هم تشکیل شده. جام گل از 4 یا5 گلبرگ متصل بهم تشکیل یافتند. لوبهای آنها معمولا مطبقند. پرچم ها به تعداد 8 یا 10 و جدا از هم و بساک آنها2 خانه ای است بساک ها معمولا با روزنه های انتهایی شکفته می شوند. مادگی معمولا زبرین و متشکل از 4یا5 برچه متصل بهم هستند. تخمک ها باتمکن محوری آرایش یافته اند. خامه ساده و کلاله معمولا کلاهک دار میوه کپسول ، سته یا شفت رویان دانه استوانه ای و دارای آندوسپرم فراوان است ب) گسترش جغرافیایی همه جازی به جز استرالیا و کویرها و صحاری ج) پراکندگی درایران : از این خانواده منحصرا یک گونه از جنس Vaccinium جنگل های گیلان انتشار دارد. د) اهمیت اقتصادی دارای ارزش زینتی : گونه های متعددی از جنس های Rhododendron ( آزالیا) ، Erica ، Kalmia، Arbutus میوه گونه های مختلف Vaccinium مصارف خوراکی دارد Vaccinium Vaccinium راسته پریمولالس Primulales الف ) مشخصات : گیاهان علفی یکساله یا چند ساله غالبا داری ریزوم یا غده برگها فاقد گوشوارک و معمولا ساده و غالبا متقابل یا فراهم و گاهی اوقات طوقه ای گلها دو جنسی 5 بخشی ، منظم یا ندرتا نامنظم کاسه گل از 5 کاسبرگ متصل بهم وپایا تشکیل یافته است. جام گل معمولا دارای 5 گلبرگ پیوسته (گاهی فاقد گلبرگ) پرچم ها 5 عدد متصل به گلبرگ ها ، متقابل با لوب های جام گل و گاهی اوقات داری استامینود بساک دو خانه ای و متمایل به مرکز گل بوده و با شکاف طولی شکفته می شود. تخمدان یک خانه زبرین ( ندرتا نیمه زیرین) و از بهم پیوستن 5برچه به وجود آمده است دارای 1 الی تعداد زیادی تخمک نیمه واژگون با تمکنی قاعده ای یا مرکزی آزاد خامه و کلاله ساده است. میوه کپسول است و معمولا با 5 دندانه انتهایی باز می شود. دانه دارای آندوسپرم گوشتی یا سخت و رویان کوچک ب) گسترش جغرافیایی همه جازی ولی بیشترین گونه های آن در منطقه معتدله شمالی متمرکز است. ج) پراکندگی در ایران از جنس پریمولا شش گونه در نواحی مختلف ایران 25 گونه از جنس Dionysia در کوه های زاگرس و مرکزی و البرز 2 گونه از جنس Androsace ، چهار گونه از جنس Lysimachio و از جنس های Cyclamen، Anagalis، Samolus، Gloux، Cortusa یک گونه از هر کدام شناخته شده اند. د) اهمیت اقتصادی به عنوان گیاهان زینتی : گونه های مختلف پامچال Primula و گل نگونسار Cyclamen دارای مصاف دارویی: Lysimachia و Anagalis Dionysia Lysimachia Lysimachia Anagalis Anagalis Anagalis پایان
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،پروژه درسی،پروژه کارآفرینی،پروژه پایان ترم،پروژه علوم انسانی،پاورپوینت فنی و مهندسی،درس،دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآفرینی طرح تولید همبرگر 184 ص

وکتور حالت صورت (2) با فرمت های Ai EPS PSD PNG

کارآموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه 47 ص

فيبرها و قابليت الاستومري آنها

جنگ ویتنام

زيبايي شناسي در آثار سلطان محمد 16 ص

تأثير آموزش سبك حل مسئله بر ميزان حرمت خود

ساختار سرمايه و كارآيي شركت

تحقیق درباره ايران 28 ص

آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع